Erityisosaaminen

NDT, BOBATH FYSIOTERAPIA

NDT (neurodevelopnental treatment), Bobath-terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat poikkeavasta lihasjänteydestä sekä ratkaista havoittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.

NDT,Bobath-terapiassa on keskeistä se että yksilön ongelmanratkaisukyky kehittyy, hän rohkaistuu liikkumaan, ja kyky toimia mahdollisimman normaalisti lisääntyy keskushermostovauriosta huolimatta.

 

VAUVATERAPIA

NDT, Bobath vauvaterapiassa keskitytään vauvaikäisten lasten liikkumis-, toiminta- ja kommunikointitaitojen oppimiseen, rikastuttamiseen ja monipuolistamiseen sisältäen intensiivisen vanhempien ohjaamisen näissä asioissa. 

NDT, Bobath peruskurssin jälkeen syvennetään osaamista vauvojen kehityksessä ja terapiassa.

 

MAITLAND

Maitland-konsepti on Austraalialaisen geoff Maitlandin kehittämä, ehkä maailmassa laajimmalle levinnyt, manuaaliterapian muoto. Maitland-konseptissa huolellisen tutkimisen merkitys korostuu, potilas ja hänen kuvaamansa tuntemukset ovat kesksisessä asemassa.

Tarkan oirekuvan muodostamisen kautta saadaan käsitys oireen ärtyvyydestä, tilan vaikeusasteesta ja pystytään muodostamaan oletuksia oireiden syistä, joita pyritään tarkentamaan kliinisessä tutkimisessa ja testauksessa.

Maitland-konseptin mukaisella manuaalisella terapialla voidaan hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti sekä erilaisia tuki- ja liikuntaelinperäisiä kiputiloja että liikerajoituksia.

Tyypillisiä hoitomuotoja ovat erilaiset mobilisoinnit sekä manipulaatiot ja asiakkaille ohjattavat harjoitteet. Näillä keinoin pyritään liikeratojen optimoimiseen, liikemallien normalisoitumiseen sekä niiden integroitumiseen normaaliin päivittäiseen elämään.

Maitland-konseptin mukaiseen fysioterapiaan voi hakeutua kuka tahansa, tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa lääkärin vastaanotolle lisätutkimuksiin.

Lisätietoa:

www.imta.ch

www.maitland.fi


REUMASAIRAUDET

Lasten ja aikuisten reumasairaudet.

Reumasairauksissa fysioterapia on kipujen hoitoa, nivelten toimintakyvyn ylläpitämistä liikehoitojen avulla sekä omatoimisen harjoittelun opastamista, huolehditaan nivelten liikkuvuudesta ja lihasten kunnosta, ehkäistään virheasentojen syntymistä. Ohjataan niveliä säästäviin toiminta- ja liikkumistapoihin. Pyritään ylläpitämään työ-ja toimintakykyä.


TYÖTERVEYS

Työfysioterapeutin tehtäviin kuuluu työn fyysisten kuormitustekijöiden arviointi ja korjaaminen vaikuttamalla työolosuhteisiin sekä työntekijän kykyyn suoriutua työtehtävistään. Toimintaan kuuluu sairauksien ennaltaehkäisyä ja jo olemassa olevien sairauksien parantamista. Työfysioterapeutin tehtäviin kuuluu mm. työpaikan ergonomiakartoitukset, -opastukset ja neuvonnat sekä työpaikkaliikunnan ohjaus.

 

AKUPUNKTIO

akupunktuuri on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa potilasta pistellään neuloilla tarkoin määriteltyihin pisteisiin.

Suomessa lääkäreiden ja fysioterapeuttien antama akupunktuuri perustuu pääasiassa länsimaiseen käsitykseen akupunktiosta ja sitä käytetään -kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta- yksinkertaistaen lähinnä kipua lievittävässä tarkoituksessa.

Akupunktion käytöstä on hyviä kokemuksia erityisesti päänsärkyjen, migreenin sekä niska-, hartia- ja selkäkipujen hoidossa.

URHEILUFYSIOTERAPIA

Urheilufysioterapia kuuluu osaksi niin ammatti- kuin myös harrasteurheilua. Jotta liikunnasta nautitaan ja päästään hyviin urheilusuorituksiin on tärkeää ennaltaehkäistä vammojen syntyä oikein toteutetun harjoittelun ja lihashuollon avulla. Urheilufysioterapiaa on mahdollisten vammojen hoito ja kuntoutus. Alun passiivista hoidoista edetään aktiivisiin harjoitteisiin, mahdollisesti korvaavaan harjoitteluun ja sitten oman lajin pariin.

ASENTOHUIMAUSHOIDOT